Regulamin sklepu internetowego twojewebinaria.pl obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

 

 • 1. DEFINICJE

Administrator – administratorem danych osobowych jest organizator szkoleń. Zasady realizacji obowiązku administracji danymi zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności.

Certyfikat uczestnictwa – zaświadczenie o udziale w szkoleniu w formie pliku elektronicznego (pdf) do samodzielnego wydruku przez klienta, opatrzone nazwą szkolenia i datą. Certyfikat jest treścią cyfrową przekazywaną na nośniku niematerialnym.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta użytkownika.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający zakup, w szczególności poprzez dodanie szkolenia do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.

Klient – osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  która zawarła umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Konto użytkownika – konto klienta na stronie twojewebinaria.pl, w którym są gromadzone i przechowywane dane oraz informacje o zakupionych przez klienta szkoleniach. Poprzez konto użytkownika są dostarczane klientowi zakupione treści cyfrowe.

Materiały szkoleniowe – plik elektroniczny (pdf) do samodzielnego wydruku przez klienta; Materiały szkoleniowe stanowią treść cyfrową przekazywaną na nośniku niematerialnym.

Newsletter – bezpłatna elektroniczna treść cyfrowa umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie Internetowym, dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Ocena produktu – oceny produktu wyświetlanej na stronie produktu może dokonać tylko zarejestrowany użytkownik, który zakupił dany produkt.

Produkt – wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym, w szczególności szkolenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe. Wszystkie produkty poza szkoleniem stacjonarnym stanowią treść cyfrową przekazywaną na nośniku niematerialnym.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sprzedawca (organizator szkoleń) –  Patrycja Staniszewska-Pobikrowska mająca siedzibę w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii,  NIP: 113-241-69-04, REGON: 520180873 oraz do krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Adres email: kontakt@twojewebinaria.pl , numer tel. (+48) 884 938 237.

Szkolenie na żywo (webinarium) – treść cyfrowa audiowizualna udostępniana klientowi. Szkolenie na żywo może być również prowadzone dla rady pedagogicznej.

Szkolenie online (nagranie webinarium)  – treść cyfrowa, nagranie audiowizualne udostępniane klientowi do odtworzenia.

Szkolenie stacjonarne – usługa szkoleniowa prowadzona w określonym miejscu i czasie dla rady pedagogicznej lub innego określonego zespołu.

 

 • 2 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do korzystania ze strony, przeglądania asortymentu strony, utworzenia konta użytkownika oraz zakupu niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe (np. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową;
 3. aktywne konto i dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
 4. włączona obsługa plików cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Do pobrania i odtworzenia materiałów szkoleniowych i certyfikatu niezbędne jest oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików pdf. Do odtworzenia nagrania szkolenia niezbędny jest program umożliwiający odtwarzanie nagrań, obsługi Javascript oraz głośnik/słuchawki.

 

 • 3 KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Strona daje możliwość utworzenia bezpłatnego konta użytkownika na stronie twojewebinaria.pl. Do założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres mailowy. Podanie danych adresu korespondencyjnego, telefonu, danych do faktury jest opcjonalne.
 2. W każdej chwili i bez podania przyczyny, użytkownik może usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres siedziby.
 3. Zmiany w podanych danych użytkownik może dokonać samodzielnie na koncie użytkownika lub wysyłając żądanie do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres siedziby.

 

 • 4 ZAKUP SZKOLENIA
 1. Zakup szkolenia jest możliwy po założeniu konta użytkownika.
 2. Przy zakupie przez konsumentów niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres mailowy. Podanie danych adresu korespondencyjnego oraz telefonu jest opcjonalne. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niezbędne jest podanie danych umożliwiających wystawienie faktury, w szczególności nazwy, siedziby, numeru NIP.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży szkolenia na żywo (webinarium) i online (nagranie webinarium) następuje z chwilą otrzymania płatności na konto sprzedającego, za wyjątkiem szkolenia dla rady pedagogicznej oraz szkolenia do którego jest wystawiana faktura z odroczoną datą płatności. Po zawarciu umowy sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć treści cyfrowe za pośrednictwem konta użytkownika na stronie twojewebinaria.pl
 4. Zawarcie umowy sprzedaży szkolenia dla rady pedagogicznej (stacjonarnego lub online) następuje z chwilą zamówienia szkolenia przez przedstawiciela placówki i potwierdzenia warunków umowy przez obie strony umowy.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży szkolenia, do którego jest wystawiana faktura z odroczonym terminem płatności następuje z chwilą zamówienia szkolenia przez klienta oraz wystawienia faktury.
 6. Do poszczególnych szkoleń są wystawiane certyfikaty uczestnictwa i/lub przesyłane materiały szkoleniowe, zgodnie z informacją umieszczoną przy danym szkoleniu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez kupującego adres poczty elektronicznej e-mail oraz błędnie podane dane osobowe, dane umożliwiające wystawienie faktury.
 8. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 9. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury bez VAT.

 

 • 5 METODY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
 2. płatność online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard oraz BLIK poprzez zewnętrzny system płatności. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia platforma Przelewy24.
 3. przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

 

 • 6 DOSTAWA
 1. Produkty dostępne w sklepie internetowym, w szczególności szkolenia online (nagrania), webinaria, certyfikaty, materiały szkoleniowe są dostarczane w formie elektronicznej jako treść cyfrowa na nośniku niematerialnym bez dodatkowych opłat.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty.
 3. Dostęp do szkolenia jest możliwy po zakupie na koncie użytkownika w zakładce „moje konto”. Nagranie szkolenia na koncie użytkownika jest udostępniane do 3 dni roboczych od dnia zakupu.
 4. Certyfikaty uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe są dostępne automatycznie po zakupie na koncie użytkownika, za wyjątkiem szkoleń dla rady pedagogicznej.
 5. Certyfikaty uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w przypadku szkoleń dla rady pedagogicznej i szkoleń stacjonarnych są przesyłane w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej e-mail lub adres siedziby klienta w zależności od oferty.
 6. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

 

 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od objęcia w posiadanie produktu za wyjątkiem umów:

–  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty został  w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 3. 1) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
 4. 2) konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.

 

 • 8 REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli produkt ma wadę (rękojmia). Sprzedawca zapewnia zgodność świadczenia z umową.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.), jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

 1. Kupujący może dokonać reklamacji składając sprzedającemu stosowne oświadczenie w formie pisemnej przesłane:
 2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@twojewebinaria.pl
 3. lub listownie na adres: Patrycja Staniszewska-Pobikrowska ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty odbioru oświadczenia reklamacyjnego.

 

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych oraz odwoływania istniejących ofert, promocji, rabatów oraz do zmiany cen produktów w sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia na żywo (webinarium) i stacjonarnego z ważnych powodów, w szczególności choroby prowadzącego, siły wyższej. O odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia, kupujący zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku odwołania szkolenia, kupującemu przysługuje zwrot całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu. W przypadku zmiany terminu szkolenia, kupujący może podjąć decyzję, czy weźmie udział w szkoleniu w nowym terminie, czy rezygnuje ze szkolenia, co skutkuje zwrotem całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w momencie zawarcia umowy.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta, a także organizacji społecznej zajmującej się ochroną konsumentów.

Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, konsument może znaleźć na: http://www.uokik.gov.pl oraz na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Regulamin sklepu internetowego twojewebinaria.pl obowiązujący od 15 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

 • 1. DEFINICJE

Administrator – administratorem danych osobowych jest organizator szkoleń. Zasady realizacji obowiązku administracji danymi zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności.

Certyfikat uczestnictwa – zaświadczenie w formie pliku elektronicznego (pdf) do samodzielnego wydruku przez klienta, opatrzone nazwą szkolenia, datą, numerem. 

Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta użytkownika.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający zakup, w szczególności poprzez dodanie szkolenia do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.

Klient – osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  która zawarła umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Konto – konto klienta na stronie twojewebinaria.pl, w którym są gromadzone i przechowywane dane oraz informacje o zakupionych przez klienta szkoleniach.

Materiały szkoleniowe – plik elektroniczny (pdf) do samodzielnego wydruku przez klienta.

Newsletter – bezpłatna elektroniczna usługa umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie Internetowym, świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Produkt – wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym, w szczególności szkolenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe. 

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sprzedawca (organizator szkoleń) –  Patrycja Staniszewska-Pobikrowska mająca siedzibę w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii,  NIP: 113-241-69-04, REGON: 520180873 oraz do krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Szkolenie na żywo (webinarium) – treść cyfrowa audiowizualna udostępniana klientowi.

Szkolenie online (nagranie)  – treść cyfrowa, nagranie audiowizualne udostępniane klientowi do odtworzenia.

Szkolenie stacjonarne – usługa szkoleniowa prowadzona w określonym miejscu i czasie dla rady pedagogicznej lub innego określonego zespołu. 

 

 • 2 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do korzystania ze strony, przeglądania asortymentu strony, utworzenia konta użytkownika oraz zakupu niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe (np. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową;
 2. aktywne konto i dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies oraz obsługi Javascript.

 

 • 3 KONTO UŻYTKOWNIKA 
 1. Strona daje możliwość utworzenia bezpłatnego konta użytkownika. Do założenia konta przez konsumenta niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres mailowy. Podanie danych adresu korespondencyjnego oraz telefonu jest opcjonalne. 
 2. W każdej chwili i bez podania przyczyny, użytkownik może usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres siedziby. 

 

 • 4 ZAKUP SZKOLENIA
 1. Zakup szkolenia jest możliwy zarówno po założeniu konta użytkownika, jak i bez zakładania konta użytkownika.
 2. Przy zakupie bez zakładania konta użytkownika, w przypadku konsumentów niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres mailowy. Podanie danych adresu korespondencyjnego oraz telefonu jest opcjonalne. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niezbędne jest podanie danych umożliwiających wystawienie faktury, w szczególności nazwy, siedziby, numeru NIP. 
 3. Zawarcie umowy sprzedaży szkolenia na żywo (webinarium) i online (nagranie) następuje z chwilą otrzymania płatności na konto sprzedającego, za wyjątkiem szkolenia dla rady pedagogicznej. 
 4. Zawarcie umowy sprzedaży szkolenia dla rady pedagogicznej następuje z chwilą zamówienia szkolenia przez przedstawiciela placówki i potwierdzenia warunków umowy przez obie strony umowy. 
 5. Do poszczególnych szkoleń są wystawiane certyfikaty uczestnictwa i/lub przesyłane materiały szkoleniowe, zgodnie z informacją umieszczoną przy danym szkoleniu. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez kupującego adres poczty elektronicznej e-mail oraz błędnie podane dane osobowe.
 7. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 8. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury bez VAT.

 

 • 5 METODY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
 1. płatność online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard oraz BLIK poprzez zewnętrzny system płatności. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia platforma Przelewy24.
 2. przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

 

 • 6 DOSTAWA
 1. Produkty dostępne w sklepie, w szczególności szkolenia online (nagrania), webinaria, certyfikaty, materiały szkoleniowe są dostarczane w formie elektronicznej bez dodatkowych opłat. 
 2. W przypadku webinariów i nagrań dostęp do szkolenia jest przesyłany automatycznie na podany przez kupującego adres e-mail. 
 3. Certyfikaty uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w przypadku webinariów i nagrań są przesyłane na podany przy zakupie adres poczty elektronicznej e-mail kupującego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem szkoleń dla rady pedagogicznej.
 4. Certyfikaty uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w przypadku webinariów dla rady pedagogicznej i szkoleń stacjonarnych są przesyłane w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej e-mail.

 

 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od objęcia w posiadanie produktu za wyjątkiem:
 1. kupującego, który pobierze plik lub zaloguje się do platformy zewnętrznej zawierającej nagranie przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy. W takim przypadku traci on prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 1. Ponadto prawo do odstąpienia nie przysługuje od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 8 REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Kupujący może dokonać reklamacji składając sprzedającemu stosowne oświadczenie w formie pisemnej przesłane:
 1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@twojewebinaria.pl 
 2. lub listownie na adres: Patrycja Staniszewska-Pobikrowska ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty odbioru oświadczenia reklamacyjnego.

 

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych oraz odwoływania istniejących ofert, promocji, rabatów oraz do zmiany cen produktów w sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia na żywo (webinarium) i  stacjonarnego z ważnych powodów, w szczególności choroby prowadzącego, siły wyższej. O odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia, kupujący zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku odwołania szkolenia, kupującemu przysługuje zwrot całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu. W przypadku zmiany terminu szkolenia, kupujący może podjąć decyzję, czy weźmie udział w szkoleniu w nowym terminie, czy rezygnuje ze szkolenia, co skutkuje zwrotem całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w momencie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2022.